Witamy Państwa na oficjalnej stronie Fundacji Sandomierskiej.
Mamy nadzieję, żę jej funkcjonalność pozwoli Państwu na
szczegółowe zapoznanie się z naszą działalnością oraz
udostępni Państwu wszelkie niezbędne informacje.

Masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 15 832 14 87
lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin udzielania pożyczek

(obowiązuje od 06.08.2013 r.)

I. WSTĘP

1. Zasadniczym celem przyznawania pożyczek osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub osobom fizycznym i prawnym prowadzącym działalność gospodarczą jest tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych w Sandomierzu i z terenu powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, tarnobrzeskiego i opatowskiego, a przede wszystkim dla bezrobotnych byłych pracowników HSO "Sandomierz" i spółek z grupy Pilkington.

2. Za osobę bezrobotną o której mowa w punkcie 1 uważa się:

a) osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotną,
b) osobę z którą zakład pracy zamierza rozwiązać umowę o pracę w trybie artykułu 231 Kodeksu pracy, o ile taki zakład pracy jest zakładem jednego z Fundatorów Fundacji,
c) studenta publicznej i niepublicznej wyższej uczelni, o ile nie jest taka osoba związana umową o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej.

3. Z osobą fizyczną /prawną, której została przyznana pożyczka z Fundacji, zawierana jest umowa pożyczki mająca charakter umowy cywilno-prawnej.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja Sandomierska udziela pożyczki na stworzenie miejsc pracy dla osób o których mowa w części I punkt 2.

2. Fundacja udziela pożyczek na tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych w sferze działalności produkcyjnej, handlowej, finansowej usługowej, itp.

3. Pożyczka może być wykorzystana na następujące cele:

a) zakup, budowę, rozbudowę, remont lub modernizację obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych,
b) zakup wyposażenia, urządzeń, środków transportu ciężarowego, narzędzi pracy oraz innych środków technicznych koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,
c) zakup środków obrotowych ( towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji).
d) reklamę
e) opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez okres półroczny, za osobę bezrobotną zaciągającą pożyczkę do wysokości 50 000,00zł.

III. WARUNKI FINANSOWE UDZIELANYCH POŻYCZEK

1. Fundacja udziela pożyczek nieoprocentowanych jak też i oprocentowanych. Wybór formy udzielonej pożyczki należy do Pożyczkobiorcy.

2. Pożyczki są nieoprocentowane, o ile maksymalna kwota pożyczki na stworzenie 1-go miejsca pracy nie przekracza kwoty 50 000,00 złotych.

3. Pożyczki których kwota na stworzenie 1-go miejsca pracy przekracza 50 000,00 złotych są oprocentowane.

4. Wysokość oprocentowania pożyczek o których mowa w punkcie 3 ustala Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę czynniki określone w punkcie 5.

5. Wysokość oprocentowania każdorazowo określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • wysokość pożyczki przypadającej na stworzenie 1-go miejsca pracy dla bezrobotnego,
 • rodzaj działalności gospodarczej na którą udzielana jest pożyczka,
 • charakter działalności wykonywanej na tworzonym stanowisku pracy,
 • struktura wydatków inwestycyjnych na tworzenie nowego stanowiska pracy,
 • stopień zaawansowania technicznego, technologicznego tworzonego stanowiska pracy.

6. Dopuszcza się na wniosek Pożyczkobiorcy konwersję pożyczek nieoprocentowanych na oprocentowane, o ile Pożyczkobiorca w trakcie trwania umowy zmniejszy lub zamierza zmniejszyć stan zatrudnienia wynikający z zawartej umowy pożyczki nieoprocentowanej.

7. Maksymalny okres spłaty pożyczek jest uzależniony od kwoty pożyczki i wynosi:

a) dla pożyczek do kwoty 100 000,00 zł. 48 miesięcy
b) dla pożyczek przekraczających kwotę 100 000,00 zł. 60 miesięcy
c) dla pożyczek przekraczających kwotę 200 000,00 zł. 72 miesiące

8. Od udzielonych pożyczek Fundacja pobiera jednorazową prowizje w wysokości 3 %. Prowizja dla osób bezrobotnych zaciągających pożyczkę do wysokości 50 000,00 zł wynosi 2%. Prowizja jest płatna przez Pożyczkobiorcę najpóźniej w dniu wypłaty pożyczki.

9. Na wniosek Pożyczkobiorcy Fundacja może udzielić karencji w spłacie pierwszej raty pożyczki na okres 6 miesięcy od daty jej zaciągnięcia. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza Fundacji może przedłużyć okres karencji w spłacie pożyczki. Okres karencji w spłacie pożyczki wlicza się do okresów spłaty pożyczki, o których mowa w punkcie 7.

10. Warunkiem udzielenia pożyczki jest udział własny Pożyczkobiorcy wynoszący minimum:

a) 10 % kosztów przedsięwzięcia dla pożyczek do wysokości 50 000,00 zł.
b) 15 % kosztów przedsięwzięcia dla pożyczek do wysokości 100 000,00 zł.
c) 20 % kosztów przedsięwzięcia dla pożyczek powyżej kwoty 100 000,00 zł.
d) 5% kosztów przedsięwzięcia dla pożyczek do 50 000,00 zł zaciąganych przez osobę bezrobotną.

11. Pożyczka wymaga zabezpieczenia

a) Zabezpieczenie spłaty pożyczki i wykonania umowy pożyczki mogą stanowić:

 • poręczenie złożone w formie pisemnej wg prawa cywilnego minimum dwóch osób fizycznych osiągających stałe dochody,
 • poręczenie osób prawnych,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • gwarancja bankowa lub gwarancja innych instytucji finansowych wspierających przedsiębiorczość gospodarczą,
 • blokada rachunku bankowego,
 • przelew wierzytelności z lokaty bankowej,
 • weksel in blanco poręczony przez bank,
 • inne dopuszczalne prawem i wiarygodne zabezpieczenia nie określone wyżej.

b) Zabezpieczenia, o których mowa wyżej mogą być stosowane pojedynczo lub w sposób łączony.
c) Łączne zabezpieczenie pożyczki powinno stanowić wartość nie mniejsza niż 150 % kwoty pożyczki.
d) Koszty związane z zabezpieczeniem pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.
e) Poręczycielami nie mogą być:

 • współmałżonkowie Pożyczkobiorcy,
 • osoby pracujące w firmach które są w stanie likwidacji lub upadłości,
 • osoby nie mające uregulowanego stosunku do służby wojskowej,
 • osoby które są poręczycielami innych pożyczek, kredytów lub zobowiązań.

12. Niezależnie od form zabezpieczenia o których mowa w punkcie 10, do zawarcia umowy pożyczki konieczna jest pisemna zgoda współmałżonka Pożyczkobiorcy i Poręczyciela, z wyjątkiem sytuacji w których małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

13. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wydania środków pieniężnych z pożyczki i udziału własnego, oraz zakończyć przedsięwzięcie na które pobrał pożyczkę w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Rada Nadzorcza Fundacji w uzasadnionych przypadkach termin ten może przedłużyć.

14. Od nieterminowych spłat rat pożyczki Fundacja pobiera odsetki w wysokości jak dla odsetek od zaległości podatkowych, liczone w skali roku za okres od daty wymagalnej spłaty raty do dnia jej spłaty.

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA PRZY UDZIELANIU POŻYCZEK

1. Pożyczkobiorca jest zobowiązany utworzyć nowe miejsca pracy dla bezrobotnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wypłaty pożyczki.

2. Pożyczkobiorca będący osobą bezrobotną, otrzymujący pożyczkę na stworzenie miejsca pracy dla siebie samego, jest zobowiązany rozpocząć działalność gospodarczą w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wypłaty pożyczki. Za moment rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę zgłoszenia do Urzędu Skarbowego obowiązku podatkowego lub datę rejestracji Pożyczkobiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

3. Rada Nadzorcza Fundacji w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć terminy, o których mowa w punktach 1 i 2.

4. Pożyczkobiorca w trakcie trwania umowy pożyczki jest zobowiązany zatrudniać pracowników dla których stworzył miejsca pracy z pomocą pożyczki w pełnym wymiarze pracy, tj. na pełny etat.

5. Pożyczkobiorca w trakcie trwania umowy pożyczki jest zobowiązany utrzymywać zatrudnienie na poziomie najwyższego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pożyczkę w Fundacji, powiększonym o liczę pracowników na których otrzymał pożyczkę na stworzenie im miejsc pracy.

6. Dopuszczalny czas przerw w zatrudnianiu pracowników w okresie trwania umowy dla każdego stanowiska pracy wynosi:

a) 120 dni - dla umów pożyczek, których okres spłaty wynosi do 48 miesięcy,
b) 150 dni - dla umów pożyczek, których okres spłaty wynosi powyżej 60 miesięcy.
c) 180 dni - dla umów pożyczek, których okres spłaty wynosi powyżej 72 miesiące.

7. Do czasu przerw w zatrudnianiu pracowników o których mowa w punkcie 6 zalicza się:

a) urlopy bezpłatne,
b) czas przerw w zatrudnieniu pomiędzy odejściem pracownika a zatrudnieniem jego następcy,
c) czas urlopu wychowawczego ponad 6-miesięczny jego wymiar.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Datą, od której Fundacja zalicza wydatki Pożyczkobiorcy oraz zatrudnienie bezrobotnych jest data złożenia w Fundacji kompletnego wniosku o pożyczkę.

2. Udzielenie pożyczki z Fundacji nie zamyka drogi Pożyczkobiorcy o staranie się o dodatkową pomoc finansową z innych źródeł na realizację przedsięwzięcia( np. bank, Powiatowy Urząd Pracy, PFRON, środki z funduszy unijnych, itp.).

3. Wypłata pożyczki następuje w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy pożyczki, jednak nie wcześniej niż po jej pełnym zabezpieczeniu i nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Pożyczkobiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4. Umowa pożyczki może być wypowiedziana przez Fundację w następujących przypadkach:

a) nie zrealizowanie przedsięwzięcia w umownym terminie
b) nie zatrudnienie bezrobotnych osób w umownym terminie,
c) nie rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego w umownym terminie,
d) nieregulowanie w terminie spłat rat pożyczki,
e) niedotrzymanie warunków umowy dotyczących zatrudniania pracowników,
f) likwidacja działalności gospodarczej przed umownym terminem spłaty ostatniej raty pożyczki,
g) zawieszenia działalności gospodarczej w trakcie trwania umowy pożyczki przez okres dłuższy niż 3 miesiące, dla całego okresu trwania umowy pożyczki.
h) nie przedkładanie do Fundacji dokumentacji, do której Pożyczkobiorca jest zobowiązany umową pożyczki.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki z przyczyn innych niż określone w punkcie 6, Pożyczkobiorca zwróci Fundacji:

a) niespłaconą kwotę pożyczki wraz z odsetkami w wysokości określonej w umowie pożyczki, naliczonymi od niespłaconej kwoty pożyczki za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty,
b) wszelkie koszty i opłaty jakie poniosła Fundacja, związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem umowy pożyczki.

6. Jeżeli Pożyczkobiorca zamierza spłacić pożyczkę w całości przed datą jej zakończenia określoną w umowie pożyczki na skutek likwidacji firmy lub ograniczenia zatrudnienia, a okres od zaciągnięcia pożyczki do jej spłaty przekracza połowę czasu umownego pożyczki, Pożyczkobiorca płaci odsetki w wysokości określonej w umowie pożyczki liczone od pozostałej do spłaty kwoty pożyczki od daty tej spłaty do daty zapisanej w umowie pożyczki jako data spłaty ostatniej raty pożyczki.

7. Fundacja ma prawo kontroli Pożyczkobiorcy w trakcie trwania umowy pożyczki, jak również ma prawo żądać od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów, które mogą mieć związek z wykonywaniem warunków umowy.

8. Rada Nadzorcza Fundacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może umorzyć pożyczkę w całości lub jej części, o ile:

a) pożyczka została spożytkowana na cel ogólnospołeczny mieszkańców powiatów które objęte są działaniem Fundacji.
b) wydatki jakie musiałaby ponieść Fundacja na ściągnięcia należności z pożyczki, przekroczyłyby kwotę niespłaconej pożyczki.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU POZYCZEK

1. Pożyczki, których wartość nie przekracza 30 000,00 złotych przyznaje Zarząd Fundacji.

2. Pożyczki, których wartość przekracza 30 000,00 złotych przyznaje Rada Nadzorcza Fundacji

3. Wnioskodawca zamierzający zaciągnąć pożyczkę w Fundacji składa do Fundacji wypełniony wniosek o pożyczkę o nazwie:

a) "Wniosek o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej" - dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
lub
b) "Wniosek o pożyczkę dla osób prowadzących działalność gospodarczą" - dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne.

4. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.

5. Osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, do wniosku o pożyczkę dołącza:

a) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status bezrobotnego tej osoby. Zaświadczenia nie składa osoba która nie jest bezrobotna, a zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i zatrudnić osoby bezrobotne),
b) charakterystykę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia (tzw. biznesplan), sporządzoną na wszystkie lata do czasu spłaty pożyczki,
c) kopię dokumentu potwierdzającego status prawny nieruchomości na której zamierza prowadzić działalność gospodarczą (akt własności, lub umowę najmu/dzierżawy dla nieruchomości wynajmowanych/ wydzierżawianych),
d) odpis z księgi wieczystej nieruchomości - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być hipoteka,
e) zaświadczenie o zarobkach poręczycieli na druku Fundacji - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki mają być poręczenia osób fizycznych,
f) promesę gwarancji bankowej lub deklarację banku o możliwości udzielenia takiej gwarancji - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być gwarancja bankowa,
g) wyciąg z rachunku bankowego o wysokości lokaty bankowej - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być lokata bankowa

6. Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą do wniosku o pożyczkę załączają:

a) kopię dokumentu poświadczają formę prawna prowadzonej działalności,
b) kopię dokumentu potwierdzającego status prawny nieruchomości na której prowadzą działalność,
c) kopię dokumentów potwierdzających nadanie numerów NIP i REGON,
d) zaświadczenia z odpowiednich urzędów o nie zaleganiu z opłatami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
e) zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek, o wysokości zadłużenia Wnioskodawcy,
f) deklaracje ZUS DRA za ostatnie 3 miesiące przed miesiącem złożenia wniosku o pożyczkę,
g) deklaracje PIT( osoba fizyczna) lub CIT (osoba prawna) za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pożyczkę,
h) bilans i rachunek wyników za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o pożyczkę ( dotyczy wyłącznie osób prawnych),
i) charakterystykę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia (tzw. biznesplan), sporządzoną na wszystkie lata do czasu spłaty pożyczki,
j) odpis z księgi wieczystej nieruchomości - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być hipoteka,
k) zaświadczenie o zarobkach poręczycieli na druku Fundacji - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki mają być poręczenia osób fizycznych,
l) promesę gwarancji bankowej lub deklarację banku o możliwości udzielenia takiej gwarancji - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być gwarancja bankowa,
m) wyciąg z rachunku bankowego o wysokości lokaty bankowej - jeżeli zabezpieczeniem pożyczki ma być lokata bankowa.

7. Zarząd Fundacji po otrzymaniu wniosku o pożyczkę sprawdza jego kompletność i przeprowadza jego analizę pod kątem oceny:

a) wiarygodności założeń celowościowych przedsięwzięcia,
b) wykonywalności zakładanego przedsięwzięcia,
c) założeń rynkowych przedsięwzięcia,
d) założeń ekonomiczno - finansowych przedsięwzięcia,
e) możliwości spłaty pożyczki,
f) zabezpieczenia pożyczki.

8. Dla prawidłowej oceny wniosku i wiarygodności przedsięwzięcia, Zarząd może dokonać wizytacji miejsca planowanego przedsięwzięcia, jak również firmy Wnioskodawcy. Na taką okoliczność spisywany jest w obecności Wnioskodawcy protokół z wizji lokalnej.

9. Po analizie wniosku, jeżeli wnioskowana kwota pożyczki mieści się w kompetencji Zarządu Fundacji, Zarząd podejmuje uchwałę o przyznaniu pożyczki, bądź o odmowie jej przyznania.

10. Jeżeli przyznanie pożyczki leży w kompetencji Rady Nadzorczej, Zarząd przygotowuje swoją opinie rekomendacyjną i przedstawia ją do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z rekomendacją Zarządu w drodze uchwały przyznaje pożyczkę, bądź odrzuca jej przyznanie.

11. O decyzjach Zarządu Fundacji lub Rady Nadzorczej przyznającej pożyczkę lub odrzucającej jej przyznanie, Wnioskodawca jest informowany przez Zarząd w formie telefonicznej bądź pisemnej.

12. W przypadku odrzucenia wniosku o przyznanie pożyczki, Zarząd ani Rada Nadzorcza Fundacji nie uzasadnia swojej decyzji Wnioskodawcy, a Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

13. W przypadku przyznania Wnioskodawcy pożyczki, zawierana jest z nim umowa pożyczki. Taka umowa ma charakter umowy cywilno - prawnej.

14. Wszelkie zmiany umowy w trakcie jej trwania muszą mieć formę pisemną.

15. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z wykonywania umowy pożyczki, jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji (Pożyczkodawcy).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarząd Fundacji udziela wszelkich i wyczerpujących informacji Wnioskodawcom starającym się o pożyczkę w zakresie ich udzielania, jak też Pożyczkobiorcom w zakresie związanym z wykonywaniem umowy pożyczki.

2. Kontrolę w wykonywaniu wszystkich postanowień zawartych w umowie przez Pożyczkodawcę wykonuje Zarząd Fundacji.

3. Pożyczkobiorca w trakcie trwania umowy, w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy, może wystąpić do organów Fundacji z wnioskiem o usprawiedliwienie takiego niewywiązywania się z warunków umowy. Zarząd Fundacji jest zobowiązany poinformować pisemnie Pożyczkobiorcę o sposobie załatwienia sprawy przez odpowiedni organ Fundacji.

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą


(C) 1994 - 2024 Fundacja Sandomierska | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies

Liczba udzielonych nieoprocentowanych
pożyczek: 333 pożyczek

Łączna kwota udzielonych pożyczek:
21 570 000 zł

Ilość przeszkolonych osób
bezrobotnych: 1 563 osób

Dzięki naszej pomocy finansowej
i szkoleniowej pracę znalazło:
2 169 osób

Wsparcie finansowe z Fundacji otrzymałem w 2007 r. Dzięki temu rozwinąłem firmę. Teraz zatrudniam
9 pracowników. Tylko Fundacja zaproponowała mi taką pomoc.
Marcin N. ze Staszowa


Na otwarcie apteki otrzymałam pomoc
z Fundacji. Bez niej trudno by mi było
to zrealizować.
Jadwiga R. z Sandomierza


Jako bezrobotny, przy pomocy Fundacji stworzyłem firmę budowlaną. Później
ją rozwinąłem i aktualnie zatrudniam jeszcze 2 osoby.
Paweł P. z Opatowa


Fundacja opłaciła mi kurs na kierowcę samochodów ciężarowych i dodatkowo zapłaciła za uprawnienia na przewóz towarów. Teraz mam pracę jako kierowca w przewozach krajowych
i międzynarodowych.
Robert T. z Sandomierza