Witamy Państwa na oficjalnej stronie Fundacji Sandomierskiej.
Mamy nadzieję, żę jej funkcjonalność pozwoli Państwu na
szczegółowe zapoznanie się z naszą działalnością oraz
udostępni Państwu wszelkie niezbędne informacje.

Masz jakieś pytania zadzwoń: (+48) 15 832 14 87
lub napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Statut fundacji

(tekst jednolity wg stanu na 15 grudnia 2010 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Sandomierska” zwana w treści statutu „Fundacją” ustanowiona została przez następujących Fundatorów:

1.1 Pilkington Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

1.2 Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sandomierzu,

1.3 Gminę Sandomierz,

1.4 Spółdzielnię Budownictwa Mieszkaniowego„Sandomierz” w Sandomierzu.

 

§ 2

Akt notarialny ustanowienia Fundacji sporządzono w Kancelarii Notarialnej Marka Steca w Sandomierzu i zapisano do repertorium A numer 162/1994 w dniu 20 stycznia 1994 roku.

Akt notarialny ustanowienia Fundacji zmieniono w dniu 23 czerwca 1994 roku w Kancelarii Notarialnej Marka Steca w Sandomierzu i zapisano do repertorium A numer 1577/94.

 

§ 3

Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony i działa na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /tekst jednolity w Dz. U. Nr 46 z 1991 r. , poz.203/ oraz niniejszego statutu.

 

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną .

 

§ 5

1. Siedzibą Fundacji jest Sandomierz .

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II

Cel , środki i zasady działania Fundacji

 

§ 7

1. Celem Fundacji jest :

1.1 Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych w Sandomierzu i na terenie powiatów sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i tarnobrzeskiego, a przede wszystkim dla byłych pracowników HSO „Sandomierz” i Pilkington Polska Sp. z o.o.

1.2. Inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do złagodzenia skutków restrukturyzacji dotyczących pracowników wszystkich spółek NSG Group w Polsce tj. Pilkington Polska sp. z o.o., Pilkington Automotive Poland sp. z o.o. oraz Pilkington IGP sp. z o.o., niezależnie od ich miejsca zamieszkania i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

1.3. Inicjowanie, organizacja i finansowanie szkolenia i przekwalifikowania osób, o których mowa w punktach 1.1 i 1.2

1.4. Udzielanie bezrobotnym , o których mowa w pkt. 1.1 oraz innym pracownikom zgodnie z pkt. 1.2 pożyczek i pomocy w uzyskaniu kredytów na podjęcie działalności gospodarczej.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

2.1. udzielanie pomocy pieniężnej , rzeczowej i oświatowej bezrobotnym, podejmującym działalność gospodarczą na swój rachunek.

2.2. udzielanie pomocy pieniężnej , rzeczowej i oświatowej osobom prowadzącym działalność gospodarczą , organizując nowe lub dodatkowe miejsca pracy.

2.3. wspomaganie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.

2.4. współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi oraz środowiskiem lokalnym w celu wykorzystania ich doświadczeń w likwidacji bezrobocia.

2.5. współpracę z instytucjami i organami zatrudnienia.

2.6. udzielanie, w miarę posiadanych środków , poręczeń gwarancyjnych kredytów bankowych na samodzielną działalność gospodarczą podejmowaną przez bezrobotnych.

2.7. prowadzenie nieodpłatnych kursów i szkoleń zawodowych dla bezrobotnych oraz udzielanie pomocy finansowej na te cele w przypadku korzystania z usług innych podmiotów poza Fundacją.

2.8. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej w zakresie celów działania Fundacji.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski , na który składają się wkłady Fundatorów określone w oświadczeniu Fundatorów o ustanowieniu Fundacji zawartym w akcie notarialnym z dnia 20 stycznia 1994 roku zapisanym w repertorium A nr 162/1994 w Kancelarii Notarialnej Marka Steca w Sandomierzu , zmienionym aktem notarialnym z dnia 23 czerwca 1994 roku , zapisanym w repertorium A numer 1577/1994 w Kancelarii Notarialnej Marka Steca w Sandomierzu.

§ 9

1. Dochodami Fundacji będą :

1.1. dotacje , subwencje , darowizny , spadki i zapisy

1.2. dochody z działalności gospodarczej Fundacji

1.3. inne wpływy.

2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w pkt. 1.1. z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji, Fundacja zobowiązana jest do uwzględnienia wniosku ofiarodawcy , w tym celu Fundacja może tworzyć odrębne fundusze.

3. Fundacja gromadzi swoje środki finansowe na rachunkach bankowych.

§ 10

1. Fundacja prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie :

1.1. usług badania rynku , prowadzenia statystyki i księgowości

1.2. nauczania, w tym prowadzenia kursów edukacyjnych

1.3. prowadzenia interesów osób trzecich

1.4. usług wydawniczych i poligraficznych.

2. Na działalność gospodarczą wydziela się z majątku Fundacji kwotę 10 tys. zł /dziesięć tysięcy złotych/.

3. Kwota przeznaczona na działalność gospodarczą może być zwiększona uchwałą Rady Nadzorczej Fundacji.

4. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie przez przedsiębiorstwa, biura, zakłady i inne placówki.

5. Jednostki działalności gospodarczej powołuje Zarząd Fundacji , po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Fundacji.

6. Kierowników zakładów działalności gospodarczej powołuje Zarząd, po zaakceptowaniu kandydatów przez Radę Nadzorczą.

7. Kierownik zakładu działalności gospodarczej jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

8. Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

 

Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

 

§ 11

Organami Fundacji są :

1) Rada Nadzorcza

2) Zarząd

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z członków desygnowanych przez Fundatorów w następujący sposób:

1) Pilkington Polska Sp. z o.o. desygnuje 3 członków

2) Pozostali Fundatorzy desygnują 3 członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję dwuletnią i wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego Zastępcę i Sekretarza.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej powinien być członek desygnowany przez Pilkington Polska Sp. z o.o.

3. Fundatorzy mają prawo odwoływać swoich członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji i powoływać w ich miejsce nowych członków.

4. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach , zgodnie z przyjętym przez nią regulaminem. W posiedzeniach mogą uczestniczyć Fundatorzy i przedstawiciele związków zawodowych działających przy Pilkington Polska Sp. z o.o., z głosem doradczym.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się na wniosek Fundatora, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej 1/3 jej członków.

Posiedzenia odbywają się nie rzadziej jak raz na kwartał.

6. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów obecnych na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 13

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy :

1) Inicjowanie kierunków działalności Fundacji,

2) Uchwalanie zasad , kierunków wydatkowania środków Fundacji,

3) Przyjmowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności bieżącej Fundacji, nadzorowanie i ocena pracy Zarządu,

4) Decydowanie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej zasadach ,

5) Zmiana Statutu z zastrzeżeniem § 17,

6) Powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz wyznaczanie Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu, zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu , nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,

7) Zwoływanie posiedzeń Zarządu w sprawach pilnych.

§ 14

Oświadczenia woli Rady Nadzorczej składa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca

§ 15

Do Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej. W szczególności Zarząd kieruje realizacją celów statutowych Fundacji, administruje jej majątkiem i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób powoływanych na okres dwóch lat. Członkowie Zarządu mogą być odwoływani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał , które zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Oświadczenie woli w imieniu Zarządu składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu ; Likwidacja Fundacji

 

§ 17

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

2. Zmian w Statucie dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 18

1. Fundacja może zostać zlikwidowana w razie osiągnięcia celów statutowych lub w razie wyczerpania się środków finansowych majątku Fundacji.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Nadzorcza większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4 członków , po uprzednim pisemnym powiadomieniu wszystkich członków Rady Nadzorczej o takim wniosku i o planowanym przedstawieniu go na posiedzeniu Rady.

3. Likwidację przeprowadzają Likwidatorzy w osobach członków Zarządu lub inne osoby powołane przez Radę Nadzorczą . Oświadczenia woli w imieniu Likwidatorów składają dwaj Likwidatorzy.

4. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań Fundacji przeznacza się na cel wskazany jako przedmiot działania Fundacji .


(C) 1994 - 2024 Fundacja Sandomierska | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies

Liczba udzielonych nieoprocentowanych
pożyczek: 333 pożyczek

Łączna kwota udzielonych pożyczek:
21 570 000 zł

Ilość przeszkolonych osób
bezrobotnych: 1 563 osób

Dzięki naszej pomocy finansowej
i szkoleniowej pracę znalazło:
2 169 osób

Wsparcie finansowe z Fundacji otrzymałem w 2007 r. Dzięki temu rozwinąłem firmę. Teraz zatrudniam
9 pracowników. Tylko Fundacja zaproponowała mi taką pomoc.
Marcin N. ze Staszowa


Na otwarcie apteki otrzymałam pomoc
z Fundacji. Bez niej trudno by mi było
to zrealizować.
Jadwiga R. z Sandomierza


Jako bezrobotny, przy pomocy Fundacji stworzyłem firmę budowlaną. Później
ją rozwinąłem i aktualnie zatrudniam jeszcze 2 osoby.
Paweł P. z Opatowa


Fundacja opłaciła mi kurs na kierowcę samochodów ciężarowych i dodatkowo zapłaciła za uprawnienia na przewóz towarów. Teraz mam pracę jako kierowca w przewozach krajowych
i międzynarodowych.
Robert T. z Sandomierza